ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ យូយូសាន់ស៊ីងបានចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ KIMES នៅប្រទេសកូរ៉េ។

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ យូយូសាន់ស៊ីងបានចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ KIMES នៅប្រទេសកូរ៉េ។
វាជាការបង្ហាញឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តនិងមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិ។
នៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះពួកគេមានឱកាសជួបអតិថិជនកូរ៉េធម្មតារបស់យើងនិងទទួលបានអតិថិជនថ្មីចំនួន ៩២ នាក់។
អបអរសាទរ!
(ម៉ារីយ៉ាកំពុងទទួលបានអតិថិជននៅក្នុងរូបភាព។ )


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែវិច្ឆិកា -២៣-២០២០