ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ យូយូសាន់ស៊ីងបានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ MEDICAL FAIR INDIA 2018 នៅប្រទេសឥណ្ឌា។

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ យូយូសាន់ស៊ីងបានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ MEDICAL FAIR INDIA 2018 នៅប្រទេសឥណ្ឌា។
វាជាពិព័រណ៌ពាណិជ្ជកម្មឈានមុខគេនៅប្រទេសឥណ្ឌាសម្រាប់ផ្នែកពេទ្យនិងសុខាភិបាល។
នៅក្នុងពិព័រណ៍នេះពួកគេមានឱកាសជួបអតិថិជនឥណ្ឌាធម្មតារបស់យើងនិងទទួលបានអតិថិជនថ្មីចំនួន ១១៥ នាក់។
អបអរសាទរ!
(សូហ្វីកំពុងទទួលអតិថិជននៅក្នុងរូបភាព។ )


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែវិច្ឆិកា -២៣-២០២០